Handig om even te lezen

Algemene Voowaarden

Voorwaarden van Tattoo Bas

1. Definities


 


In deze algemene voorwaarden zijn de volgende begrippen gehanteerd.


1.1   Eigenaar, werknemers en zelfstandige artiesten die werken in het pand aan de Brakkeveldweg 57 te Den Helder, te noemen Tattoo Bas.


1.2   Opdrachtgever: Een natuurlijke persoon die een opdracht geeft aan Tattoo Bas tot het laten aanbrengen van een tatoeage.


1.3   Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Tattoo Bas en de opdrachtgever tot levering van diensten, zoals het laten aanbrengen van een tatoeage.


 


2. Toepasselijkheid


 


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tattoo Bas en de opdrachtgever, waarbij Tattoo Bas als verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en met instemming van Tattoo Bas worden afgeweken.


2.2 De opdrachtgever die een overeenkomst met Tattoo Bas aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Tattoo Bas gehanteerde algemene voorwaarden.


 


3. Eigen verantwoording en eigen risico


 


3.1 Alle opdrachten van de opdrachtgever aan Tattoo Bas worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de opdrachtgever.


3.2 Door opdracht te geven aan Tattoo Bas tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is de opdrachtgever bekend dat de door of namens Tattoo Bas aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.


3.3 Door opdracht te geven aan Tattoo Bas tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart de opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Tattoo Bas of derden in gevaar kan brengen.


3.4 De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Tattoo Bas aan te laten brengen weloverwogen heeft genomen.


3.5 Tattoo Bas zet geen tatoeages bij personen onder de 16 jaar. Bij personen tussen de 16 en 18 jaar is er toestemming van een ouder/verzorger nodig.


3.6 Tattoo Bas heeft het recht om van de opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Tattoo Bas het recht de opdracht te weigeren.


3.7 Tatoeages van teksten of cijfers dienen door de opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de opdrachtgever.


 


4. Aansprakelijkheid


 


4.1 Door opdracht te geven aan Tattoo Bas erkent de opdrachtgever dat Tattoo Bas een inspanningsverbintenis heeft. Tattoo Bas zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Tattoo Bas kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Tattoo Bas is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld te wijten is.


4.2 Voor het geval Tattoo Bas aansprakelijk wordt bevonden voor enige door de opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Tattoo Bas voor de betreffende dienst aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht.


4.3 Elke recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Tattoo Bas terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle relevante informatie.


4.4 Tattoo Bas bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele zelfstandige artiesten die een stoel huren, voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zijn.


4.5 Tattoo Bas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of dergelijke van de opdrachtgever.


 


5. Garantie


 


Tattoo Bas gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleurstoffen die zijn gecontroleerd en goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.


 


6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten zijn is het Nederlands recht van toepassing.


6.2 Geschillen tussen Tattoo Bas en de opdrachtgever die voortkomen uit de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden door de rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtnemer beslecht.


 


7. Slotbepaling


Het laten zetten van een tatoeage door Tattoo Bas is ten alle tijde op eigen risico.
Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Tattoo Bas en door haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.